Tämä on Viisas Elämä Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.10.2018. Viimeisin muutos 25.10.2018.

Rekisterinpitäjä

Viisas Elämä Oy

Mekaanikonkatu 19 A

00880 Helsinki

asiakaspalvelu@viisaselama.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Raisa Uljas

050 338 0717

asiakaspalvelu@viisaselama.fi

Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä ihmistä, jonka henkilötietoja Viisas Elämä henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa roolissa.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä yhdessä ”yritys”) edustajia, joiden kanssa Viisas Elämällä on asiakassuhde.

Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten edustajia, joiden kanssa Viisas Elämä pyrkii luomaan asiakassuhteen.

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia luonnollisia henkilöitä ja yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Viisas Elämällä on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Viisas Elämälle tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat) tai muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina sekä yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla?

Viisas Elämä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

  • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi

Viisas Elämä voi käyttää henkilötietojasi suoraan kanssasi tai edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja parantamiseen.

  • Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen

Viisas Elämä voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys tai muu yhteisö on esimerkiksi ostanut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut tapahtumiimme. Henkilötietoja käytetään Viisas Elämän ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

  • Asiakasviestintä

Viisas Elämä voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.

  • Markkinointi

Viisas Elämä voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Viisas Elämä voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että annamme suosituksia tai näytämme räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa, kuten digitaalisissa tuotteissa ja verkkosivuilla.

  • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Viisas Elämä voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palveluidensa kehittämiseen, kuten esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden sisällön sekä valikoiman kehittämiseen siltä pohjalta, minkä ikäisiä asiakkaat ovat ja mistä he ovat kiinnostuneita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

a) olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;

c) käsittely on tarpeen Viisas Elämän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja

f) käsittely on tarpeen Viisas Elämän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Viisas Elämä käsittelee tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa (esim. verkkokauppaostoksen toteuttaminen taikka digitaalisen palvelun toteuttaminen). Kun sopimussuhde on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa lakisääteisen velvoitteen ja Viisas Elämän harjoittamaan kaupalliseen toimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella.

Viisas Elämällä on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja Viisas Elämä voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä antamiasi yhteystietoja hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin. Emme kuitenkaan tee tietosuoja-asetuksessa määriteltyä profilointia. Voimme sen sijaan muutoin analysoida rekistereissämme olevia henkilötietoja sekä yhdistää niitä kolmansilta tahoilta saataviin tietoihin, ja pyrkiä ennustamaan mm., millaisista sisällöistä olet todennäköisesti kiinnostunut, ja kohdentaa sisältöjä ennusteiden mukaan.

Muita Viisas Elämän oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Viisas Elämä pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Viisas Elämä voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite,  tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Viisas Elämä käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun Viisas Elämällä on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, , sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan. Sivustollamme on Facebook- ja Instagram-syöte sekä painikkeita, joiden avulla sisältöä voi jakaa sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram). Sivusto ei kerää käyttäjien tietoja näillä sosiaalisilla laajennuksilla. Jakopainikkeista avautuvat toiminnot latautuvat sosiaalisen median palveluiden omilta palvelimilta. Lisäksi Viisas Elämä seuraa sivuston käyttöä evästeillä. avoimen lähdekoodin Google Analytics avulla. Google Analytics asentaa koneellesi evästeen.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietojesi suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen tarpeelliseen on Viisas Elämälle tärkeää. Tietoja käsittelee ainoastaan ne henkilöt, joilla on työtehtävän perusteella siihen perusteltu oikeus.

Viisas Elämä ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi yhtiön ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Viisas Elämä jakaa henkilötietojasi Viisas Elämän puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat.

Viisas Elämä saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Henkilötietojesi suojaaminen on Viisas Elämälle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Viisas Elämä jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Viisas Elämä yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja.

Viisas Elämä jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Viisas Elämän tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

Viisas Elämä voi jakaa Viisas Elämän tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisen tapahtuman osallistujille.

Viisas Elämä saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Viisas Elämä saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Viisas Elämä noudattaa rekisterin käsittelyssä huolellisuutta ja suojaa käsiteltävät tiedot tietojärjestelmien avulla asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Viisas Elämä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Viisas Elämälle. Viisas Elämä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Viisas Elämä vastaa rekisteröidylle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.